Gietewu — FTF

Unifi Squad — Polibulls

Trans-Stal Luboń — Emeritos Galaktikos

Biuro Podróży Almatur — afgcomputers.pl

ICPen — Polibulls